THỂ LỆ KENO – QUY ĐỊNH CHUNG

THỂ LỆ KENO

Chương I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thể lệ quay số mở thưởng được áp dụng cho loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO”, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam phát hành theo quy định của Bộ Tài chính và được công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết và theo dõi giám sát.

2. Thể lệ quay số mở thưởng này áp dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam, các tổ chức, cá nhân tham gia việc tổ chức, giám sát thực hiện quay số mở thưởng cho loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO”.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thể lệ này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. “Bất khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan làm gián đoạn hoặc cản trở, dù là trực tiếp hay gián tiếp việc triển khai thực hiện công tác quay số mở thưởng mà Vietlott không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng của mình.

2. “Vietlott” là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (gọi tắt là Công ty xổ số điện toán Việt Nam hoặc Vietlott).

3. “Điểm bán hàng” là địa điểm bán hàng xổ số tự chọn số điện toán của các Đại lý hoặc/và tổ chức, cá nhân đã ký Hợp đồng Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán với Vietlott để thực hiện việc tiêu thụ vé xổ số điện toán theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý.

4. “Đơn vị kiểm toán” là đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập, được Công ty Xổ số điện toán thuê để kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác quay số mở thưởng, kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng.

5. “Hội đồng Giám sát xổ số” (viết tắt là HĐGSXS) là Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được thành lập theo quy định tại Thông tư 36/2019/TTBTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán hoặc các văn bản thay thế, bổ sung (nếu có) để giám sát việc quay số mở thưởng và giám sát việc kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị quay số mở thưởng theo Quy định Pháp luật.

6. “Kỳ quay số mở thưởng” là thời điểm quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” theo lịch quay số mở thưởng do Bộ Tài chính quy định.

7. “Trung tâm dữ liệu – Data Center” là nơi lắp đặt, cài đặt các hệ thống kỹ thuật (phần cứng, phần mềm) phục vụ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.